I. Definicje

Usługodawca - MegiTeam Magdalena Zarych ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2461/2009.
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług hostingowych przez MegiTeam.
Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która złożyła zamówienie na świadczenie usługi.
Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługa - usługa hostingowa zgodna ze specyfikacją zamieszczoną na stronie www Usługodawcy.
Transfer - ustalony przez Usługodawcę i określony w ofercie maksymalny limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi.
 Okres abonamentowy - określony w ofercie okres rozliczeniowy za który Klient dokonał opłaty abonamentowej.
Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym cennikiem usług opłata kwartalna, półroczna lub roczna z tytułu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej przez Usługodawcę.
Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących opłatach abonamentowych stosowanych przez Usługodawcę.

II. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki obu stron umowy.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 3. Zachowania naruszające postanowienia Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

III. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z usługi wymaga posiadania komputera połączonego z Internetem, wyposażonego w program obsługujący protokół SSH (np. PuTTY), przeglądarkę internetową (np. Firefox), program pocztowy (np. Thunderbird).

IV. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych kontaktowych i danych bilingowych oraz do aktualizowania tych danych.
 2. Do danych wymaganych w trakcie rejestracji należą:
  • imię i nazwisko
  • PESEL, jeżeli Klient jest konsumentem
  • pełna nazwa firmy oraz NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy z zachowaniem zasad określowych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).
 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu zbierania danych osobowych oraz o przysługującym mu prawie do wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych.
 5. Zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych Usługodawca ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta następującym podmiotom:
  • Kancelaria Rachunkowa
   Liliana Rawicz Raciborska
   ul. Władysława Łokietka 5/117
   30-010 Kraków
   NIP: 683-178-94-01
   REGON: 120744035

V. Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych.
 3. Zabrania się rozsyłania spamu.
 4. Zabrania się umieszczania na serwerze treści o charakterze erotycznym, pornograficznym oraz naruszających prawa autorskie.
 5. W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych na serwerze danych Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do tych danych. O blokadzie Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną.
 6. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych lub działalności niezgodnej z prawem Usługodawca ma prawo przekazać dane osobowe Klienta organom ścigania.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, którym udostępnia usługę.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynika z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw w działaniu usług związanych z konserwacją systemu.
 3. Usługodawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie 99,9% w skali roku w trakcie trwania okresu abonamentowego. W przypadku, gdy przerwy w działaniu usługi łącznie przekroczą maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia abonamentu o 1 dzień za każdą rozpoczętą godzinę przerwy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  a) przerw w świadczeniu usługi spowodowanych działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec
  b) nieprawidłowego użytkowania usługi
  c) działania siły wyższej
  d) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych kontaktowych lub bilingowych
  e) naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Wysokość roszczenia Klienta za poniesione szkody za które odpowiada Usługodawca ograniczona jest do wysokości opłaty abonamentowej wniesionej przez Klienta.
 7. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w punkcie 1, 4a, 5 i 6 nie mają zastosowania wobec Klientów będących konsumentami.

VII. Zamówienie usługi

 1. Rejestracja usługi odbywa się przez formularz umieszczony na stronie www Usługodawcy.
 2. Usługa aktywowana jest w ciagu 24h od odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od zamówienia usługi spowoduje anulowanie zamówienia.

VIII. Przedłużenie usługi

 1. Na 14 dni przed końcem okresu abonamentowego Usługodawca wystawi i wyśle drogą elektroniczną fakturę proforma na kolejny okres.
 2. Po otrzymaniu wpłaty usługa zostanie przedłużona na kolejny okres abonamentowy liczony od dnia zakończenia poprzedniego okresu.
 3. W przypadku braku wpłaty do ostatniego dnia opłaconego okresu abonametowego usługa zostanie zablokowana na 7 dni. Otrzymanie wpłaty w tym okresie spowoduje natychmiastowe odblokowanie usługi i przedłużenie abonamentu.
 4. Brak wpłaty w ciagu 7 dni od zakończenia okresu abonamentowego spowoduje rozwiązanie umowy oraz usunięcie usługi wraz ze wszystkimi danymi umieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.
 5. W przypadku gdy przekroczony zostanie limit transferu, okres abonamentowy zostanie skrócony do dnia przekroczenia limitu. Usługa będzie aktywna przez 7 dni w których Klient może dokonać przedłużenia usługi na kolejny okres abonamentowy.

IX. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa wygasa w ciągu 7 dni od zakończenia opłaconego okresu abonamentowego w przypadku braku wpłaty tytułem przedłużenia usługi.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciagu 10 dni od jej zawarcia.
 3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 4. W przypadku rozwiązania umowy Usługodawca zwróci Klientowi wniesioną opłatę abonamentową w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego lub do niewykorzystanego pakietu ruchu, przy czym dla celów kalkulacji kwoty zwracanej przyjmuje się ten element, który został zużyty w większym stopniu.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpiło ze strony Klienta rażące naruszenie Regulaminu. W takim przypadku Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwrócenia wniesionej opłaty.

X. Płatności

 1. Opłata abonamentowa ustalana jest na podstawie cennika obowiązujacego w momencie zamawiania lub przedłużania usługi. Cennik dostępny jest na stronie www Usługodawcy.
 2. Kwota abonamentowa jest niepodzielna - nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia okresu abonamentowego.
 3. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany ceny usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego.
 4. Opłaty abonamentowe wnoszone są przelewem na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy lub za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl. W przypadku przelewu Klient zobowiązany jest jednoznacznie wskazać w tytule przelewu, za jaką usługę wnoszona jest opłata.
 5. Faktura VAT wystawiana jest w ciagu 7 dni od otrzymania wpłaty na dane Klienta podane w panelu administracyjnym.
 6. Zwroty wpłat będą dokonywane na rachunek bankowy Klienta w Polsce.

XI. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A, która prowadzi System Platnosci.pl, przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Usługodawca w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  • w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
  • w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

XII. Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przeslana na adres korespondencyjny podany na stronie WWW Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta oraz inne dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji wraz z powodem jej wniesienia oraz podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
 3. W terminie 14 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi wskazując rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.09 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych umów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje Klienta o zmianach pocztą elektroniczną na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Klient będący konsumentem ma prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nowej wersji Regulaminu na zasadach określonych w art. XII. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Usługodawca ma prawo do:
  • potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
  • odrzucenia oferty i utrzymania usługi serwera na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.